Brak przepisów o nadużyciu prawa w postępowaniu

1) odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody (...) nr (...) z dnia 23 września 1991 r., stwierdzającej nabycie przez Gminę W. - W. z mocy prawa, w dniu 27 maja 2990 roku nieodpłatnie własności nieruchomości położonej w W. przy ul. (...), obręb ew. (...), nr działki (...), opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr (...), zabudowanej budynkiem IV - kondygnacyjnym, w części dotyczącej dawnej działki nr (...), położonej przy ul. (...) dawnej (...) oraz budynków, które zostały wzniesione na tej nieruchomości po dniu wejścia w życie dekretu (...);

opinie o łódzkich adwokatach


Powodowie do tej umowy złożyli oświadczenia o poddaniu się egzekucji prowadzonej przez pozwaną na podstawie bankowego tytułu wykonawczego do kwoty 6.400.000 zł, na którą składała się należność główna oraz należności uboczne wynikające z zabezpieczonej wierzytelności. W oświadczeniach stwierdzono, że pozwana może wystąpić do właściwego sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie 2 lat od dnia dokonania wypowiedzenia powyższej umowy przez kredytobiorcę lub przez pozwaną. Po podpisaniu aneksu nr (...) powodowie nie złożyli ponownych oświadczeń o poddaniu się egzekucji.Decydując się na zawarcie umowy P.M. miał świadomość konieczności uzupełnienia wykształcenia oraz był ogólnie zorientowany co do możliwości kształcenia. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że nie będzie mógł być przyjęty do wybranej szkoły w najbliższym roku szkolnym. Przy podpisywaniu umowy pracownik agencji nie zwrócił mu także uwagi, że termin na uzupełnienia wykształcenia w jego przypadku jest de facto 4-letni, a nie 5-letni, gdyż biegnie nie od daty umowy, ale od chwili przejęcia gospodarstwa. Samo podpisywanie umowy odbywało się szybko, w kolejce czekali kolejni petenci. opinie o kancelariach adwokackich w łodzi

Sąd Okręgowy poczynił prawidłowe ustalenia, które Sąd Apelacyjny przyjmuje za własne. Ustalenia te Sąd Okręgowy poparł wnikliwą i rzetelną analizą zebranych dowodów, a ocena tych dowodów dokonana przez ten Sąd odpowiada zasadom logiki i obejmuje wszystkie okoliczności sprawy. W wyczerpującym i sporządzonym zgodnie z art. 328 § 2 KPC uzasadnieniu wyroku, Sąd Okręgowy dokładnie określił dowody, na których się oparł, wskazał dlaczego część twierdzeń, zarzutów i dowodów zgłoszonych przez powodów pominął, wyjaśnił podstawę prawną wyroku i przytoczył w tym zakresie przepisy prawa.


opinie o kancelariach adwokackich w łodziZdaniem Sądu Okręgowego nie budzi wątpliwości i ugruntowana w świetle dotychczasowego orzecznictwa jest okoliczność, że pobieranie przez duże sieci handlowe bonusów i premii rocznych, szczególnie sformułowanych jak w umowach łączących strony, a zatem w sytuacji braku ekwiwalentności świadczenia, jest czynem nieuczciwej konkurencji opisanym w art. 15 ust. 1 pkt 4 ZNKU. Powyższy przepis został tak skonstruowany, że w przypadku czynów wymienionych w poszczególnych punktach tego przepisu zachodzi domniemanie, że stanowią one utrudnienia w dostępie do rynku i w niniejszym stanie faktycznym dowód przeciwny nie został skutecznie przeprowadzony.Zważyć należy, iż niewątpliwie regulacja zawarta w cytowanym przepisie ma charakter wyjątkowy i może być zastosowana tylko po wykazaniu wyjątkowych okoliczności. Podkreślić przy tym trzeba, iż ciężar ich wykazania spoczywa na stronie, która na takie okoliczności się powołuje. W świetle uzasadnienia apelacji, bardzo obszernie cytującego poglądy orzecznictwa sądowego w tym zakresie, nie budzi najmniejszych wątpliwości, iż apelujący miał tego pełną świadomość. Jednakże, w ocenie Sądu Apelacyjnego w analizowanej sprawie skarżący nie podjął żadnych działań w tym kierunku mających na celu wykazanie zaistnienia powyższych okoliczności, poza cytowaniem owego orzecznictwa. Wskazać zaś należy, iż na gruncie przepisów KC domniemywa się, że korzystający ze swojego prawa czyni to w dobrej wierze w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego. Apelujący, zdaniem Sądu Odwoławczego, w niniejszej sprawie powyższego domniemania obalić nie zdołał. skuteczni i polecani prawnicy

Profile

steamocgira

Author:steamocgira
Welcome to FC2!

Latest journals
Latest comments
Monthly archive
Category
Search form
Display RSS link.
Link
Friend request form

Want to be friends with this user.