Uznanie wypowiedzenia umowy najmu za sprzeczne

Wyrokiem z 26 lipca 2012 roku Sąd Okręgowy w K. zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 58.939,33 złotych z ustawowymi odsetkami od 31 lipca 2010 roku do dnia zapłaty (punkt 1); oddalił powództwo co do żądania odsetek za okres wcześniejszy (punkt 2); umorzył postępowanie w pozostałym zakresie (punkt 3); zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1.062 złote tytułem zwrotu kosztów procesu stosunkowo rozdzielonych (punkt 4) a nadto kosztami sądowymi, od uiszczenia których powód został zwolniony obciążył Skarb Państwa (punkt 5).

opinie o łódzkich adwokatach

Apelacja powódki została oparta na zarzucie naruszenia art. 5 KC przez jego niezastosowanie w sytuacji, w której skutki i prawo pozwanej Spółki (...) wynikające z tytułu wykonawczego, tj. nakazu zapłaty z dnia 10 maja 2002 r. zaopatrzonego ponownie w klauzulę wykonalności w dniu 29 stycznia 2010 r., powinno doznać ograniczenia, gdyż stanowią nadużycie prawa jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i społeczno- gospodarczym przeznaczeniem prawa. Zgłaszając ten zarzut apelacja podnosi, że powódka nie ma żadnych środków do życia, egzystuje na granicy śmierci biologicznej, sprawy wszczynane przez pozwaną doprowadziły firmę prowadzoną przez powódkę i ją samą do ruiny.W tych warunkach na plan dalszy schodzą rozważania dotyczące podstawy odpowiedzialności (...) S.A., choć pogląd Sądu Okręgowego kategorycznie odrzucający odpowiedzialność tego pozwanego, jako przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody na zasadzie ryzyka może budzić zasadnicze wątpliwości, podobnie jak i przyjęcie, że przyczyną zdarzenia wywołującego szkodę po stronie powódki było działanie siły wyższej (co także prowadziłoby do uwolnienia (...) S.A od odpowiedzialności). Przywołując w tym miejscu wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 1989 roku, wydany w sprawie o sygn. akt I CR 378/89 należy wskazać, że uderzenie pioruna (wyładowania elektryczne w czasie burzy) w przewody wysokiego napięcia i ich uszkodzenie w sposób narażający na wyrządzenie szkody nie może być uważane za nastąpienie szkody wskutek siły wyższej, jeżeli zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody nie stosuje bez względu na przyczynę - najwyższego standardu środków i zabezpieczeń technicznych. opinie o adwokatach z Łodzi

Wbrew zarzutom powoda Sąd I instancji nie naruszył przepisów postępowaniapowołanych w apelacji. Stan faktyczny został ustalony w oparciu o prawidłowo przeprowadzone dowody, a ich ocena nie narusza treści art. 233 § 1 KPC. W apelacji skarżący nie przedstawił przy tym żadnych argumentów natury jurydycznej, które podważałyby prawidłowość oceny dokonanej przez Sąd I instancji. W istocie zarzuty powoda w tym zakresie koncentrują się na kwestii oddalenia zgłoszonych przez niego wniosków dowodowych i oparciu w ten sposób przez Sąd Okręgowy orzeczenia na niepełnym materiale dowodowym.

ranking adwokatów

Przywołany art. 221 stracił moc w dniu 24 stycznia 2000 r. to jest w dacie wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27). Zawarte w nowej ustawie regulacje dotyczące wygaśnięcia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu z powodu ustania członkostwa (art. 11 ust. 1 i 1 (4)) są analogiczne do poprzednio obowiązującej z tą różnicą, że termin do złożenia deklaracji i pisemnego wniosku o przydział lokalu został określony w ustawie i jest roczny (art. 15 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).Za bezzasadny uznał Sąd pogląd pozwanych, że powództwo niniejsze jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego skoro działalność pozwanych jest społecznie użyteczna, bo związana z zaopatrywaniem odbiorców z całego kraju w energię elektryczną. Za utrwalony już w orzecznictwie uznał Sąd Okręgowy pogląd, iż zasada konieczności ochrony na podstawie art. 5 KC uzasadnionego interesu społecznego w żadnym wypadku nie może stanowić, w warunkach gospodarki rynkowej rozwijającej się w demokratycznym państwie prawa, podstawy pozbawienia właściciela dochodu za bezumowne korzystanie z jego nieruchomości, a stosunki te w zasadzie są oparte i podlegają ocenie na podstawie prawa cywilnego. opinie o łódzkich adwokatach

Profile

steamocgira

Author:steamocgira
Welcome to FC2!

Latest journals
Latest comments
Monthly archive
Category
Search form
Display RSS link.
Link
Friend request form

Want to be friends with this user.