Zgłoszenie żądania odszkodowania i zadośćuczynienia

Sąd Okręgowy wskazał, że brak było podstaw do zastosowania w niniejszej sprawie, wskazywanego przez powoda art. 4171 KC, albowiem w myśl art. 3 KC oraz art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) przy ocenie zdarzeń zaistniałych przed wejściem zmiany w życie, w poszczególnych okresach należy stosować stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia wywołującego szkodę. W konsekwencji możliwość dochodzenia przez powoda odszkodowania w niniejszej sprawie mogła być rozpatrywana jedynie w kontekście art. 417 KC w brzmieniu z dnia, w którym doszło do wyrządzenia B.K. szkody.

ranking adwokatow


W tych warunkach na plan dalszy schodzą rozważania dotyczące podstawy odpowiedzialności (...) S.A., choć pogląd Sądu Okręgowego kategorycznie odrzucający odpowiedzialność tego pozwanego, jako przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody na zasadzie ryzyka może budzić zasadnicze wątpliwości, podobnie jak i przyjęcie, że przyczyną zdarzenia wywołującego szkodę po stronie powódki było działanie siły wyższej (co także prowadziłoby do uwolnienia (...) S.A od odpowiedzialności). Przywołując w tym miejscu wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 1989 roku, wydany w sprawie o sygn. akt I CR 378/89 należy wskazać, że uderzenie pioruna (wyładowania elektryczne w czasie burzy) w przewody wysokiego napięcia i ich uszkodzenie w sposób narażający na wyrządzenie szkody nie może być uważane za nastąpienie szkody wskutek siły wyższej, jeżeli zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody nie stosuje bez względu na przyczynę - najwyższego standardu środków i zabezpieczeń technicznych.

szukam dobrego adwokataSąd nie dopatrzył się również podstaw do uznania kwestionowanej umowy za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 KC). Stwierdził, że właśnie uwzględnienie powództwa naruszyłoby je. Pozwana Spółdzielnia w zaufaniu do Gminy W. B. zawarła umowę z 30 grudnia 1997 roku w celu wybudowania osiedla mieszkaniowego i z tego tytułu ponosi koszty opłat za użytkowanie wieczyste od 15 lat, nie uzyskując żadnych dochodów ze spornej nieruchomości. Natomiast okoliczność, iż do tej pory nie został zrealizowany cel określony w zaskarżonej umowie, skutkować może rozwiązaniem tej umowy, ale nie mogło mieć wpływu na ocenę zasadności żądania pozwu.


Z kolei wszczęcie przez W.T. sprawy o przymusowy zarząd nieruchomością nie świadczy o zmianie sposobu korzystania z nieruchomości. Skoro nie zapadło w tej sprawie prawomocne orzeczenie, którego skutki byłyby wiążące w niniejszej sprawie, nie można na tej podstawie czynić ustaleń faktycznych, tym bardziej że poza ogólnym stwierdzeniem, że wniosek w tej sprawie został oddalony, brak dowodów na powyższą okoliczność. strona

Wskazując na powyższe Sąd I Instancji ocenia, że powód miał świadomość powstałej szkody i osoby zobowiązanej do jej naprawienia zapewne krótko po zdarzeniu tj. w maju 1996 r. Nawet gdyby przyjąć, że nastąpiło to później, to należałoby uznać, że doszło do tego najpóźniej w styczniu 2001 r. Jak sam powód podaje w tej dacie złożył wniosek do Prokuratury o wszczęcie postępowania karnego wobec lekarzy Pogotowia, zatem w dacie tej miał pełną wiedzę co do szkody i osoby obowiązanej do jej naprawienia.
Profile

steamocgira

Author:steamocgira
Welcome to FC2!

Latest journals
Latest comments
Monthly archive
Category
Search form
Display RSS link.
Link
Friend request form

Want to be friends with this user.