Brak przepisów o nadużyciu prawa w postępowaniu

1) odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody (...) nr (...) z dnia 23 września 1991 r., stwierdzającej nabycie przez Gminę W. - W. z mocy prawa, w dniu 27 maja 2990 roku nieodpłatnie własności nieruchomości położonej w W. przy ul. (...), obręb ew. (...), nr działki (...), opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr (...), zabudowanej budynkiem IV - kondygnacyjnym, w części dotyczącej dawnej działki nr (...), położonej przy ul. (...) dawnej (...) oraz budynków, które zostały wzniesione na tej nieruchomości po dniu wejścia w życie dekretu (...);

opinie o łódzkich adwokatach


Powodowie do tej umowy złożyli oświadczenia o poddaniu się egzekucji prowadzonej przez pozwaną na podstawie bankowego tytułu wykonawczego do kwoty 6.400.000 zł, na którą składała się należność główna oraz należności uboczne wynikające z zabezpieczonej wierzytelności. W oświadczeniach stwierdzono, że pozwana może wystąpić do właściwego sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie 2 lat od dnia dokonania wypowiedzenia powyższej umowy przez kredytobiorcę lub przez pozwaną. Po podpisaniu aneksu nr (...) powodowie nie złożyli ponownych oświadczeń o poddaniu się egzekucji.Decydując się na zawarcie umowy P.M. miał świadomość konieczności uzupełnienia wykształcenia oraz był ogólnie zorientowany co do możliwości kształcenia. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że nie będzie mógł być przyjęty do wybranej szkoły w najbliższym roku szkolnym. Przy podpisywaniu umowy pracownik agencji nie zwrócił mu także uwagi, że termin na uzupełnienia wykształcenia w jego przypadku jest de facto 4-letni, a nie 5-letni, gdyż biegnie nie od daty umowy, ale od chwili przejęcia gospodarstwa. Samo podpisywanie umowy odbywało się szybko, w kolejce czekali kolejni petenci. opinie o kancelariach adwokackich w łodzi

Sąd Okręgowy poczynił prawidłowe ustalenia, które Sąd Apelacyjny przyjmuje za własne. Ustalenia te Sąd Okręgowy poparł wnikliwą i rzetelną analizą zebranych dowodów, a ocena tych dowodów dokonana przez ten Sąd odpowiada zasadom logiki i obejmuje wszystkie okoliczności sprawy. W wyczerpującym i sporządzonym zgodnie z art. 328 § 2 KPC uzasadnieniu wyroku, Sąd Okręgowy dokładnie określił dowody, na których się oparł, wskazał dlaczego część twierdzeń, zarzutów i dowodów zgłoszonych przez powodów pominął, wyjaśnił podstawę prawną wyroku i przytoczył w tym zakresie przepisy prawa.


opinie o kancelariach adwokackich w łodziZdaniem Sądu Okręgowego nie budzi wątpliwości i ugruntowana w świetle dotychczasowego orzecznictwa jest okoliczność, że pobieranie przez duże sieci handlowe bonusów i premii rocznych, szczególnie sformułowanych jak w umowach łączących strony, a zatem w sytuacji braku ekwiwalentności świadczenia, jest czynem nieuczciwej konkurencji opisanym w art. 15 ust. 1 pkt 4 ZNKU. Powyższy przepis został tak skonstruowany, że w przypadku czynów wymienionych w poszczególnych punktach tego przepisu zachodzi domniemanie, że stanowią one utrudnienia w dostępie do rynku i w niniejszym stanie faktycznym dowód przeciwny nie został skutecznie przeprowadzony.Zważyć należy, iż niewątpliwie regulacja zawarta w cytowanym przepisie ma charakter wyjątkowy i może być zastosowana tylko po wykazaniu wyjątkowych okoliczności. Podkreślić przy tym trzeba, iż ciężar ich wykazania spoczywa na stronie, która na takie okoliczności się powołuje. W świetle uzasadnienia apelacji, bardzo obszernie cytującego poglądy orzecznictwa sądowego w tym zakresie, nie budzi najmniejszych wątpliwości, iż apelujący miał tego pełną świadomość. Jednakże, w ocenie Sądu Apelacyjnego w analizowanej sprawie skarżący nie podjął żadnych działań w tym kierunku mających na celu wykazanie zaistnienia powyższych okoliczności, poza cytowaniem owego orzecznictwa. Wskazać zaś należy, iż na gruncie przepisów KC domniemywa się, że korzystający ze swojego prawa czyni to w dobrej wierze w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego. Apelujący, zdaniem Sądu Odwoławczego, w niniejszej sprawie powyższego domniemania obalić nie zdołał. skuteczni i polecani prawnicy

Uznanie wypowiedzenia umowy najmu za sprzeczne

Wyrokiem z 26 lipca 2012 roku Sąd Okręgowy w K. zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 58.939,33 złotych z ustawowymi odsetkami od 31 lipca 2010 roku do dnia zapłaty (punkt 1); oddalił powództwo co do żądania odsetek za okres wcześniejszy (punkt 2); umorzył postępowanie w pozostałym zakresie (punkt 3); zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1.062 złote tytułem zwrotu kosztów procesu stosunkowo rozdzielonych (punkt 4) a nadto kosztami sądowymi, od uiszczenia których powód został zwolniony obciążył Skarb Państwa (punkt 5).

opinie o łódzkich adwokatach

Apelacja powódki została oparta na zarzucie naruszenia art. 5 KC przez jego niezastosowanie w sytuacji, w której skutki i prawo pozwanej Spółki (...) wynikające z tytułu wykonawczego, tj. nakazu zapłaty z dnia 10 maja 2002 r. zaopatrzonego ponownie w klauzulę wykonalności w dniu 29 stycznia 2010 r., powinno doznać ograniczenia, gdyż stanowią nadużycie prawa jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i społeczno- gospodarczym przeznaczeniem prawa. Zgłaszając ten zarzut apelacja podnosi, że powódka nie ma żadnych środków do życia, egzystuje na granicy śmierci biologicznej, sprawy wszczynane przez pozwaną doprowadziły firmę prowadzoną przez powódkę i ją samą do ruiny.W tych warunkach na plan dalszy schodzą rozważania dotyczące podstawy odpowiedzialności (...) S.A., choć pogląd Sądu Okręgowego kategorycznie odrzucający odpowiedzialność tego pozwanego, jako przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody na zasadzie ryzyka może budzić zasadnicze wątpliwości, podobnie jak i przyjęcie, że przyczyną zdarzenia wywołującego szkodę po stronie powódki było działanie siły wyższej (co także prowadziłoby do uwolnienia (...) S.A od odpowiedzialności). Przywołując w tym miejscu wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 1989 roku, wydany w sprawie o sygn. akt I CR 378/89 należy wskazać, że uderzenie pioruna (wyładowania elektryczne w czasie burzy) w przewody wysokiego napięcia i ich uszkodzenie w sposób narażający na wyrządzenie szkody nie może być uważane za nastąpienie szkody wskutek siły wyższej, jeżeli zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody nie stosuje bez względu na przyczynę - najwyższego standardu środków i zabezpieczeń technicznych. opinie o adwokatach z Łodzi

Wbrew zarzutom powoda Sąd I instancji nie naruszył przepisów postępowaniapowołanych w apelacji. Stan faktyczny został ustalony w oparciu o prawidłowo przeprowadzone dowody, a ich ocena nie narusza treści art. 233 § 1 KPC. W apelacji skarżący nie przedstawił przy tym żadnych argumentów natury jurydycznej, które podważałyby prawidłowość oceny dokonanej przez Sąd I instancji. W istocie zarzuty powoda w tym zakresie koncentrują się na kwestii oddalenia zgłoszonych przez niego wniosków dowodowych i oparciu w ten sposób przez Sąd Okręgowy orzeczenia na niepełnym materiale dowodowym.

ranking adwokatów

Przywołany art. 221 stracił moc w dniu 24 stycznia 2000 r. to jest w dacie wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27). Zawarte w nowej ustawie regulacje dotyczące wygaśnięcia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu z powodu ustania członkostwa (art. 11 ust. 1 i 1 (4)) są analogiczne do poprzednio obowiązującej z tą różnicą, że termin do złożenia deklaracji i pisemnego wniosku o przydział lokalu został określony w ustawie i jest roczny (art. 15 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).Za bezzasadny uznał Sąd pogląd pozwanych, że powództwo niniejsze jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego skoro działalność pozwanych jest społecznie użyteczna, bo związana z zaopatrywaniem odbiorców z całego kraju w energię elektryczną. Za utrwalony już w orzecznictwie uznał Sąd Okręgowy pogląd, iż zasada konieczności ochrony na podstawie art. 5 KC uzasadnionego interesu społecznego w żadnym wypadku nie może stanowić, w warunkach gospodarki rynkowej rozwijającej się w demokratycznym państwie prawa, podstawy pozbawienia właściciela dochodu za bezumowne korzystanie z jego nieruchomości, a stosunki te w zasadzie są oparte i podlegają ocenie na podstawie prawa cywilnego. opinie o łódzkich adwokatach

Zgłoszenie żądania odszkodowania i zadośćuczynienia

Sąd Okręgowy wskazał, że brak było podstaw do zastosowania w niniejszej sprawie, wskazywanego przez powoda art. 4171 KC, albowiem w myśl art. 3 KC oraz art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) przy ocenie zdarzeń zaistniałych przed wejściem zmiany w życie, w poszczególnych okresach należy stosować stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia wywołującego szkodę. W konsekwencji możliwość dochodzenia przez powoda odszkodowania w niniejszej sprawie mogła być rozpatrywana jedynie w kontekście art. 417 KC w brzmieniu z dnia, w którym doszło do wyrządzenia B.K. szkody.

ranking adwokatow


W tych warunkach na plan dalszy schodzą rozważania dotyczące podstawy odpowiedzialności (...) S.A., choć pogląd Sądu Okręgowego kategorycznie odrzucający odpowiedzialność tego pozwanego, jako przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody na zasadzie ryzyka może budzić zasadnicze wątpliwości, podobnie jak i przyjęcie, że przyczyną zdarzenia wywołującego szkodę po stronie powódki było działanie siły wyższej (co także prowadziłoby do uwolnienia (...) S.A od odpowiedzialności). Przywołując w tym miejscu wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 1989 roku, wydany w sprawie o sygn. akt I CR 378/89 należy wskazać, że uderzenie pioruna (wyładowania elektryczne w czasie burzy) w przewody wysokiego napięcia i ich uszkodzenie w sposób narażający na wyrządzenie szkody nie może być uważane za nastąpienie szkody wskutek siły wyższej, jeżeli zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody nie stosuje bez względu na przyczynę - najwyższego standardu środków i zabezpieczeń technicznych.

szukam dobrego adwokataSąd nie dopatrzył się również podstaw do uznania kwestionowanej umowy za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 KC). Stwierdził, że właśnie uwzględnienie powództwa naruszyłoby je. Pozwana Spółdzielnia w zaufaniu do Gminy W. B. zawarła umowę z 30 grudnia 1997 roku w celu wybudowania osiedla mieszkaniowego i z tego tytułu ponosi koszty opłat za użytkowanie wieczyste od 15 lat, nie uzyskując żadnych dochodów ze spornej nieruchomości. Natomiast okoliczność, iż do tej pory nie został zrealizowany cel określony w zaskarżonej umowie, skutkować może rozwiązaniem tej umowy, ale nie mogło mieć wpływu na ocenę zasadności żądania pozwu.


Z kolei wszczęcie przez W.T. sprawy o przymusowy zarząd nieruchomością nie świadczy o zmianie sposobu korzystania z nieruchomości. Skoro nie zapadło w tej sprawie prawomocne orzeczenie, którego skutki byłyby wiążące w niniejszej sprawie, nie można na tej podstawie czynić ustaleń faktycznych, tym bardziej że poza ogólnym stwierdzeniem, że wniosek w tej sprawie został oddalony, brak dowodów na powyższą okoliczność. strona

Wskazując na powyższe Sąd I Instancji ocenia, że powód miał świadomość powstałej szkody i osoby zobowiązanej do jej naprawienia zapewne krótko po zdarzeniu tj. w maju 1996 r. Nawet gdyby przyjąć, że nastąpiło to później, to należałoby uznać, że doszło do tego najpóźniej w styczniu 2001 r. Jak sam powód podaje w tej dacie złożył wniosek do Prokuratury o wszczęcie postępowania karnego wobec lekarzy Pogotowia, zatem w dacie tej miał pełną wiedzę co do szkody i osoby obowiązanej do jej naprawienia.
Profile

steamocgira

Author:steamocgira
Welcome to FC2!

Latest journals
Latest comments
Monthly archive
Category
Search form
Display RSS link.
Link
Friend request form

Want to be friends with this user.